Prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
   
 
Titel:Prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
Utgivningsår:2014
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:37
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att den som medverkar till utredning av sin egen brottslighet ska få strafflindring. Medverkan till utredning av egen brottslighet ger typiskt sett uttryck för ansvarstagande och markerar en vilja att ställa till rätta efter sig, liksom ett avståndstagande från den brottsliga gärningen. Genom en sådan ordning skapas vidare förut-sättningar för effektivare brottsutredningar och snabbare lagföring.

Förslaget innebär att en tilltalad som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut. Det är endast uppgifter som avser det egna brottet som omfattas av förslaget.

Vidare förtydligas möjligheten till strafflindring vid sanktionskumulation, dvs. då en tilltalad förutom den straffrättsliga påföljden även drabbas av andra rättsliga sanktioner till följd av den brottsliga gärningen. Bestämmelsen är avsedd att ge ökad uppmärksamhet åt olika fall av sanktionskumulation så att den totala reaktionen på ett brott blir välavvägd och proportionerlig.

Det görs även vissa ytterligare förändringar i regleringen av strafflindringsgrunder bl.a. i syfte att den ska bli mer överskådlig och tydlig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB