SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler
� ett genomförande av tobaksproduktdirektivet
   
 
Titel:SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler � ett genomförande av tobaksproduktdirektivet
Utgivningsår:2015
Omfång:244 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242315
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tobaksdirektivutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:6
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens övergripande uppdrag är att genomföra de förändringar i nationella regler som följer av tobaksproduktdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG). Härutöver ska utredningen överväga ett antal särskilda frågor.

I detta delbetänkande föreslår utredningen förändringar i tobakslagen och tobaksförordningen i syfte att genomföra tobaksproduktdirektivet.
 
  © 2017 Jure AB