SOU 2015:19 En ny ordning för redovisningstillsyn
   
 
Titel:SOU 2015:19 En ny ordning för redovisningstillsyn
Utgivningsår:2015
Omfång:154 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242490
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:19
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnade den 4 mars 2015 sitt betänkande " En ny ordning för redovisningstillsyn" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Utredningen lämnar i slutbetänkandet ett förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige.

Utredningen föreslår bl.a att Finansinspektionen, som är behörig myndighet enligt öppenhetsdirektivet, ska ansvara för övervakningen över regelbunden finansiell information som offentliggörs av alla emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat.
 
  © 2017 Jure AB