SOU 2015:31 Datalagring och integritet
   
 
Titel:SOU 2015:31 Datalagring och integritet
Utgivningsår:2015
Omfång:345 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242650
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Datalagringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:31
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

I lagen om elektronisk kommunikation finns bestämmelser som anger att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska lagra vissa uppgifter som genereras eller behandlas i samband med att sådana tjänster tillhandahålls för att uppgifterna ska kunna användas vid brottsbekämpning. Vårt uppdrag har varit att föreslå de förändringar som bedöms lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten i förhållande till den regleringen.

Den s.k. inhämtningslagen reglerar Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och Tullverkets möjligheter att få tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i sin underrättelseverksamhet. Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och utvärdera hur lagen har tillämpats samt att överväga om den bör förändras för att stärka rättssäkerheten eller skyddet för den personliga integriteten. Ett annat syfte med uppdraget har varit att analysera Säkerhetspolisens behov av en särskild möjlighet att inhämta uppgifter om viss brottslig verksamhet som inte omfattas av inhämtningslagens huvudregel samt lämna förslag på hur ett sådant behov bör tillgodoses och balanseras mot integritetsintresset.
 
  © 2017 Jure AB