Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
   
 
Titel:Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
Utgivningsår:2015
Omfång:21 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242858
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll är medlemsstaterna skyldiga att ge allmänheten tillgång till vissa uppgifter i register över ekologiska aktörer. Syftet är att konsumenterna ska kunna känna förtroende för ekologiska produkter genom att själva kunna kontrollera att en produkt kommer från en aktör som står under kontroll enligt det ekologiska regelverket. I Sverige utövas kontrollen över ekologiska aktörer av privata kontrollorgan.

I promemorian görs därför bedömningen att skyldigheten att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer åläggs dessa kontrollorgan. Förslaget innebär att det i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion införs ett nytt bemyndigande som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om ett kontrollorgans skyldighet att offentliggöra uppgifter i register över aktörer som det kontrollerar.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB