SOU 2015:60 Delrapport från Sverigeförhandlingen
� Ett författningsförslag om värdeåterföring
   
 
Titel:SOU 2015:60 Delrapport från Sverigeförhandlingen � Ett författningsförslag om värdeåterföring
Utgivningsår:2015
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243138
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:60
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Sverigeförhandlingen har för perioden 2014 till 2017 i uppdrag att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna. Syftet med förhandlingen är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande av höghastighetsjärnvägar på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling.

Sverigeförhandlingen har även i uppdrag att föreslå lagändringar om så kallad värdeåterföring. Offentliga investeringar i transportinfrastruktur bidrar ofta till att fastigheter ökar i värde. Det finns därför enligt direktiven argument för att låta de fastighetsägare som gynnas av en offentlig investering återföra delar av detta värde till samhället, så kallad värdeåterföring.
 
  © 2017 Jure AB