Arbejdsret
   
 
Författare:Hasselbalch Ole
Titel:Arbejdsret
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:550 sid.
Förlag:DN
ISBN:9788757430981
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Arbetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1367 SEK exkl. moms

 

Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. "Arbejdsret" er skrevet som lærebog og oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere.

I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v.

Anden del tager retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager op, altså ansættelsesretten.

Tredje del behandler den kollektive arbejdsret, dvs. de spørgsmål, der knytter sig til forvaltningen af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fjerde del gives endelig en kort beskrivelse af arbejdsmiljøretten og kildeskattereglerne, ligesom læseren introduceres til den omkringliggende sociallovgivning.

Indholdsoversigt
Forord til 11. udgave

Forkortelser

FØRSTE BOG: ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL
Afsnit 1. Introduktion

Afsnit 2. Historik

Afsnit 3. Lønmodtager og arbejdsgiverbegrebet

Afsnit 4. Arbejdsrettens aktører i øvrigt. De faglige organisationer. Arbejdsmarkedsmyndighederne

Afsnit 5. Arbejdsrettens principgrundlag

Afsnit 6. Retskilderne

Afsnit 7. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød

Afsnit 8. Tvisteløsningssystemerne

Afsnit 9. Særlige internationale aspekter


ANDEN BOG: ANSÆTTELSESRETTEN
Afsnit 10. Det retlige grundlag

Afsnit 11. Lønmodtagergrupperne

Afsnit 12. Ansættelsesforholdets etablering

Afsnit 13. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling

Afsnit 14. Ansættelsesforholdets varighed

Afsnit 15. Ansættelseskontraktretlige regler om virkningen af hindringer for arbejdsydelsen

Afsnit 16. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet

Afsnit 17. Sanktioner ved uregelret opfyldelse

Afsnit 18. Lønmodtagerens pligter

Afsnit 19. Lønmodtagerens rettigheder


TREDJE BOG: KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN
Afsnit 20. Det retlige grundlag

Afsnit 21. Almindelige regler om handlefrihedens grænser

Afsnit 22. Nærmere om den kollektive arbejdsoverenskomst

Afsnit 23. Fredspligten

Afsnit 24. Ledelsesret og lønmodtagerindflydelse

Afsnit 25. Afvikling og fornyelse af kollektive overenskomster

Afsnit 26. Lovlig arbejdskamp på hovedaftaleregulerede områder

Afsnit 27. Kollektivarbejdsretlige sanktioner og oprejsningsveje. Bodssystemet


FJERDE BOG: ARBEJDSMARKEDSREGULERINGER I ØVRIGT
Afsnit 28. Arbejdsmiljøretten

Afsnit 29, Skatteret

Afsnit 30. Den sociale lovgivning på arbejdsmarkedet

Appendix: arbejdsretlige kilder

Stikordsregister

 
  © 2017 Jure AB