SOU 2015:73 Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet
   
 
Titel:SOU 2015:73 Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet
Utgivningsår:2015
Omfång:473 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243367
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2014 års utlänningsdatautredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:73
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en helt ny lagreglering när det gäller behandlingen av personuppgifter på utlännings- och medborgarskapsområdet. Den nya regleringen är föranledd av regeringsformens krav på att åtgärder som utgör betydande intrång i den personliga integriteten i princip bara får vidtas om de har lagstöd. Den nya teknikneutrala regleringen ska tillämpas av Migrationsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheterna. Det finns ett behov av ett effektivare informationsutbyte mellan myndigheter för att förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Utredningen föreslår därför att Migrationsverket ska kunna medges direktåtkomst till vissa relevanta uppgifter i följande databaser:

Skatteverkets beskattningsdatabas,
Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas samt Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens socialförsäkringsdatabas.

I dag är tillgången till dessa uppgifter delvis begränsad av sekretess och överförandet mellan myndigheterna är omständligt. De uppgifter Migrationsverket får medges direktåtkomst till ska användas vid handläggning av ärenden rörande uppehållstillstånd för arbete och för arbetstillstånd. En sådan direktåtkomst kommer enligt utredningens bedömning att innebära en effektivare handläggning av ärendena och motverka missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

De samhällsintressen som gynnas av en sådan direktåtkomst väger enligt utredningen tyngre än de integritetsrisker som talar emot.
 
  © 2017 Jure AB