Prop. 2015/16:24 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
� genomförande av det nya CBE-direktivet
   
 
Titel:Prop. 2015/16:24 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott � genomförande av det nya CBE-direktivet
Utgivningsår:2015
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:24
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

EU:s medlemsstater har uttryckt ett behov av att kunna söka i varandras fordonsregister för att möjliggöra identifikation av ägare till fordon som varit inblandade i trafikbrott i andra medlemsstater än där de är registrerade.

Detta informationsutbyte mellan medlemsstater om trafiksäkerhetsrelaterade brott underlättas av EU-direktivet kallat CBE-direktivet. Detta direktiv genomfördes i svensk rätt den 1 maj 2014 genom författningsändringar i bland annat lagen och förordningen om internationellt polisiärt samarbete samt förordningen om vägtrafikregister.

Strax därefter ogiltigförklarade EU-domstolen direktivet med motiveringen att det hade antagits på fel rättslig grund. Därefter har ett nytt direktiv tagits fram. Det nya CBE-direktivet överensstämmer i allt väsentligt med det ursprungliga direktivet.

De föreslagna lagändringarna är en konsekvens av att direktivet har fått en ny rättslig grund och ett nytt nummer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB