Prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
   
 
Titel:Prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
Utgivningsår:2015
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:78
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Genom de förslag som lämnas uppfyller Sverige dels de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot så kallade utländska terroriststridande, dels vad som följer av Financial Action Task Forces rekommendation om finansiering av terrorism.

Förslagen innebär att det införs ett särskilt straffansvar för den som

tar emot utbildning avseende bland annat terroristbrott (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år),
reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare om avsikten är att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott (fängelse i högst två år),
finansierar en sådan resa som avses ovan (fängelse i högst två år), eller
finansierar en person eller en sammanslutning av personer som till exempel begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år).
Det föreslås att ansvar inte ska dömas ut om gärningen är ringa.

Regeringen lämnar även förslag om svensk domstols behörighet att döma över brotten liksom möjligheten att använda hemliga tvångsmedel för dem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB