Narkotikafri skola
� Policy, åtgärder och drogtester
   
 
Författare:Hübinette Staffan
Titel:Narkotikafri skola � Policy, åtgärder och drogtester
Utgivningsår:2016
Omfång:224 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114932
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 413 SEK exkl. moms

 

Skolan har en given och viktig roll i att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Det främsta verktyget för detta är ett systematiskt arbete med skolans policy, handlingsplan och rutiner. De utgör grunden för att skapa en trygg, säker och narkotikafri arbetsmiljö för elever och personal.
Men det finns en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra.
- Vilka förebyggande insatser är effektiva?
- Vilka regler gäller för drogtestning?
- Hur kan disciplinära åtgärder användas i samband med narkotika?
- Hur kan det ”glapp" i samverkan med socialtjänsten som skolan ofta upplever tätas?
- Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i ”osäkert läge” sedan man intervenerat och gjort en anmälan till socialtjänsten?
Dessa och många andra frågor som skolan ställs inför besvaras i Vägar till en narkotikafri skola. Från osäkert till säkert läge.

I bokens första del redovisas forskning om effekterna av främst cannabisanvändning för elevers studieresultat och arbetsmiljö.

I bokens andra del redovisas forskning om förebyggande och tidiga insatser. Där berörs drogtestning, vilka regler som gäller, effekterna av drogtester och hur skolan praktisk kan arbeta med dessa. Vidare diskuteras den pedagogiska utmaning det innebär att intervenera i elevers narkotikabruk.

I bokens tredje del beskrivs en modell för hur en policy och handlingsplan kan byggas upp.

I bilagorna redovisas ett antal fall där frågor om drogtestning och avstängningar prövats av Skolinspektionen, Justitieombudsmannen och förvaltningsrätten.
En av bilagorna innehåller Polismyndighetens utlåtande (2016) om narkotikahundar för narkotikasök i skolor.

Boken vänder sig till rektorer, skolledare, lärare och personal inom elevhälsan såsom psykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt skolpolitiker.
 
  © 2017 Jure AB