SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag
   
 
Titel:SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag
Utgivningsår:2016
Omfång:633 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244203
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Barnrättighetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak:

-Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.
-Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
-Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
-En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
-Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
-Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.
 
  © 2017 Jure AB