Prop. 2015/16:120 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
   
 
Titel:Prop. 2015/16:120 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
Utgivningsår:2016
Omfång:185 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:120
Ämnesord:Marknadsrätt , Straffrätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

EU:s marknadsmissbruksförordning ska börja tillämpas den 3 juli 2016. I propositionen föreslås ändringar i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument som innebär att Finansinspektionen utses till behörig myndighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och därmed får de befogenheter för den behöriga myndigheten som följer direkt av förordningen. Inspektionen föreslås även få möjlighet att ingripa mot den som åsidosatt förordningens bestämmelser om anmälningsskyldighet för vissa transaktioner, om handelsförbud 30 dagar före vissa finansiella rapporter och om insiderförteckningar. Sanktionsbefogenheterna kan jämföras med de befogenheter som finns i dag för överträdelser av bestämmelser i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument som motsvarar bestämmelser i förordningen. Vidare föreslås lagändringar som ger Finansinspektionen möjlighet att begära in uppgifter för att utreda överträdelser av förordningens bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 3 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB