SOU 2016:28 Vägen till självkörande fordon
� försöksverksamhet
   
 
Titel:SOU 2016:28 Vägen till självkörande fordon � försöksverksamhet
Utgivningsår:2016
Omfång:168 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244302
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om självkörande fordon på väg
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen. Utredaren bedömer att:

-De internationella konventionerna om vägtrafik inte hindrar försöksverksamhet med självkörande fordon på väg.
-För att försöksverksamheten ska kunna genomföras under ordnade former föreslås att verksamheten ska regleras i en särskild lag. För att beviljas tillstånd till försöks-verksamheten ska den som ansöker om tillstånd - testorganisationen - uppfylla särskilda krav.
-För att säkerställa att regelverket för försöksverksamhet med själv-körande fordon på väg följs ska Transportstyrelsen utöva tillsyn över försöksverksamheten.
-När fordonet är i självkörande läge ska det straffrättsliga ansvaret bäras av den som har ansökt om tillstånd.
-Det nuvarande regelverket för ersättning vid trafikskada är sådant att det går att tillämpa på alla nivåer av självkörande fordon.
-I försökslagstiftningen behöver nya regler för kameraövervakning införas.
-Det inte är möjligt att i försökslagstiftningen ställa krav på infrastrukturen i samband med olika försök. Det inte behövs några ändringar i arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra försök med självkörande fordon på samtliga automatiseringsnivåer.
 
  © 2017 Jure AB