Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
   
 
Titel:Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Utgivningsår:2016
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244494
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:14
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria presenteras en bedömning om byte av benämningar på de arbetsmarknadspolitiska stöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning samt förslag om följdändringar i de lagar där dessa stödformer nämns. Det finns även en lättläst sammanfattning av promemorian.

Den bedömning och de förslag som lämnas i denna promemoria har tagits fram inom ramen för en bredare översyn vid Arbetsmarknadsdepartementet som syftar till att förtydliga lönestöden i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. För att placera in den bedömning och de förslag som lämnas i sitt sammanhang beskrivs inriktningen på de övriga förtydliganden av lönestöden som övervägs inom ramen för denna pågående översyn. Den övergripande inriktningen på det arbete som bedrivs inom översynen är att förtydliga regelverket och insatserna med ett tydligt fokus på alla individers möjlighet till utveckling av sin arbetsförmåga. Det pågående arbetet med en bredare översyn beskrivs i kapitel 3.

Som ett led i de förtydliganden som övervägs inom ramen för översynen görs bedömningen att lönebidrag bör byta benämning till lönebidrag för anställning, utvecklingsanställning byta benämning till lönebidrag för utveckling samt trygghetsanställning byta benämning till lönebidrag för trygghet. Därigenom tydliggörs skillnaden mellan å ena sidan de olika former av lönebidrag som kan lämnas för anställningar både hos privata eller offentliga arbetsgivare och å andra sidan skyddat arbete som kan lämnas hos offentliga arbetsgivare respektive hos Samhall AB.

Utöver bedömningen att lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning bör byta benämningar lämnas också förslag om följdändringar i de lagar där dessa stödformer nämns. Dessa lagar är socialförsäkringsbalken, lagen (1982:80) om anställningsskydd, lagen (1994:260) om offentlig anställning, lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program och lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Förslagen till lagändringar innebär byte av benämningar och inte några ändringar i sak, med ett undantag. Undantaget är förslaget om ändring av 7 § lagen om arbetsmarknadspolitiska program. Ändringen är avsedd att tydliggöra den inre logiken mellan lagen om anställningsskydd, lagen om offentlig anställning och lagen om arbetsmarknadspolitiska program genom att lönebidrag för utveckling läggs till i uppräkningen av arbetsmarknadspolitiska insatser i 7 § lagen om arbetsmarknadspolitiska program. Denna uppräkning är av betydelse vid bedömningen av vilka deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
som ska anses vara arbetstagare.
 
  © 2017 Jure AB