Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter
   
 
Titel:Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter
Utgivningsår:2016
Omfång:124 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244739
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

Statliga myndigheter ska enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap skyndsamt rapportera vissa it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I promemorian föreslås att MSB ska vara skyldig att lämna uppgifter om sådana rapporterade it-incidenter till Polismyndigheten om det finns anledning att anta att incidenten har sin grund i en brottslig gärning.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB