Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
   
 
Titel:Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
Utgivningsår:2016
Omfång:33 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244791
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567) avseende bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Åtgärderna ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.
 
  © 2017 Jure AB