Markåtkomst och ersättning
� För bebyggelse och infrastruktur
   
 
Författare:Sjödin Eije , Ekbäck Peter , Kalbro Thomas , Norell Leif
Titel:Markåtkomst och ersättning � För bebyggelse och infrastruktur
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:249 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207610
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

För att samhället ska utvecklas är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ny bebyggelse och infrastruktur.

Med markåtkomst avses de möjligheter som finns att för dessa ändamål tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restriktioner på användningen av enskilt ägda fastigheter. Ersättning är den ekonomiska kompensation som fastighetsägare och andra som har rättigheter i en fastighet ska få när fastigheten tas i anspråk eller drabbas av restriktioner eller när någon i omgivningen bedriver en verksamhet på ett sådant sätt att fastighetsägaren eller en rättighetshavare lider skada.

Boken beskriver från både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv det svenska systemet för markåtkomst och ersättning och ger ledning för hur olika situationer bör hanteras. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med de senaste årens lagreformer inom området samt har kompletterats med nya rättsfall.

Markåtkomst och ersättning kan användas vid utbildning av lantmätare, fastighetsekonomer, samhällsbyggare, jurister och andra, som i sin framtida yrkesutövning kommer att konfronteras med frågor om ”markåtkomst och ersättning”. Boken är även till nytta för de redan yrkesverksamma, som i sin yrkesroll hanterar frågor om köp och försäljning av fastigheter, avtal om servitut, ledningsrätt och andra rättighetsupplåtelser, fastighetsvärdering, investeringsbeslut rörande fastigheter, markexploatering, expropriation och inlösen, lantmäteriförrättningar, ersättning för miljöskador och tillskapande av områdesskydd såsom naturreservat m.m.
 
  © 2017 Jure AB