Prop. 2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
   
 
Titel:Prop. 2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
Utgivningsår:2016
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:56
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till de EU-förordningar som gäller vid kontroller och inspektioner på plats som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har rätt att
genomföra i Sverige.

De svenska myndigheter som utses till behöriga myndigheter enligt
förordningarna föreslås få de undersökningsbefogenheter som krävs för
att de ska kunna delta vid Olafs kontroller, och vid behov utföra gemensamma kontroller med Olaf, samt ges rätt att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten. Genom förslaget tillgodoses även Olafs behov av biträde och av möjligheter att begära säkerhetsåtgärder enligt svensk rätt.

Den nya lagen föranleder följdändringar i lagen om EU:s
förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden,
lagen om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken,
lagen om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
och tullagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
 
  © 2017 Jure AB