Prop. 2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
   
 
Titel:Prop. 2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
Utgivningsår:2017
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:129
Ämnesord:Marknadsrätt , IT-rätt , Krediträtt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås hur EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet), ska genomföras i svensk rätt. Betalkontodirektivet syftar till att ge bättre insyn i och jämförbarhet för de avgifter som tas ut för konsumenters betalkonton och de betaltjänster som är kopplade till sådana konton. Det innehåller också regler som ska underlätta byte av betalkonton mellan olika betaltjänstleverantörer. Enligt direktivet ska dessutom alla konsumenter som är lagligen bosatta inom Europeiska unionen ges tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Därutöver innehåller direktivet regler om bl.a. tillsyn och sanktioner samt rätt till alternativ tvistlösning.

I propositionen föreslås att betalkontodirektivet genomförs huvudsakligen genom ändringar i lagen om betaltjänster. Därutöver föreslås en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringarna som avser information och redovisning föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.
 
  © 2017 Jure AB