Lag om offentlig upphandling (NY UPPLAGA)
� en kommentar
   
 
Författare:Falk Jan-Erik
Titel:Lag om offentlig upphandling (NY UPPLAGA) � en kommentar
Anmärkning:Utkommer i september 2019.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:608 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236837
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 1346 SEK exkl. moms

 

Detta är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Den omfattar de bestämmelser som Sverige p.g.a. EU-medlemskapet är förpliktat att införa i svensk rätt. Så har gjorts i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som implementerar Direktiv 2014/24/EU, som avser den klassiska sektorn.

Den nya lagen är efter ändringarna mer omfattande än tidigare versioner av LOU. Lagen har därför kompletterats med ett par extra kapitel dels beroende på den stora mängden rättsfall på detta rättsområde som tillkommit och dels på att flera fall av blandade upphandlingar kommer att göras samt att de elektroniska inslagen i upphandlingar har ökat.

I första hand har domar som avkunnats av EU-domstolen och svenska högre domstolar behandlats i kommentaren. Dessa berör bestämmelser som gäller för staten, kommuner, landstingen samt olika bolag som ägs av sådana myndigheter myndigheter anknutna till dessa enheter.

För att en lagkommentar ska tjäna som ett praktiskt hjälpmedel har kommentaren försetts med olika upphandlingsexempel samt inköpstekniska aspekter. Dessa har utarbetats mot bakgrund av faktiska fall och med tanke på att vi har fått nya lagar dvs. lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt LOV och LUFS. Olika begrepp såsom OPS (Offentligt Privat Samarbete),
PPP ( Public Private Partnership), incitamentskontrakt, in houseupphandling, EPC (Energy Performance Contract) samt miljöupphandling förklaras och diskuteras.

Eftersom lagkommentaren vänder sig till praktiskt verksamma jurister, upphandlare, politiker samt studenter har de teoretiska delarna varvats med beskrivningar från rättstillämpningen. Lagkommentaren ger många exempel på hur LOU ska tolkas och blir därför bredare än en omedelbar tolkning av regelsystemet. Boken är försedd med utförliga källförteckningar och sakregister. I ett inledande kapitel behandlas de grundläggande reglerna inom unionsrätten för att underlätta förståelsen av EU-domstolens domar. I övrigt följer lagkommentaren den uppläggning av upphandlingsprocessen som har gjorts i LOU.

Jan-Erik Falk är jur.kand. och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan 1993. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam inom Silf som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.
 
  © 2017 Jure AB