Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott
� ett nationellt brottsförebyggande program
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott � ett nationellt brottsförebyggande program
Utgivningsår:2017
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617126
Serie:Propositioner nr. 2016/17:126
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. I denna skrivelse presenterar regeringen ett nationellt brottsförebyggande program som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Programmet ska också bidra till att stimulera och entusiasmera
fler berörda aktörer att vidta brottsförebyggande åtgärder och att utveckla samverkan, såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Det riktar sig till en bred målgrupp såsom myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och det civila samhällets organisationer.

I programmet beskrivs regeringens övergripande målsättningar för hur
ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas och hur
samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas. Vidare anges
regeringens målsättningar för och exempel på hur förebyggande insatser kan riktas mot såväl individer som riskerar att begå och har begått brott, som de tillfällen och situationer där brott riskerar att uppstå. Under respektive målsättning beskrivs sammanfattningsvis hur regeringen avser att verka för att målsättningarna ska uppnås. Många gånger handlar det om att förbättra förutsättningarna så att andra berörda aktörer kan vidta de åtgärder som krävs för att uppnå målen. Slutligen beskrivs hur regeringen avser att genomföra och följa upp programmet och dess målsättningar.
 
  © 2017 Jure AB