Prop. 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018
   
 
Titel:Prop. 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018
Utgivningsår:2017
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617185
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:185
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Förslaget innebär bl.a. att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten under perioden februari–april 2018. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Regeringen föreslår att bestämmelserna tas in i en särskild lag som ska
träda i kraft den 1 februari 2018 och upphöra att gälla vid utgången av
augusti 2019.
 
  © 2017 Jure AB