Ds 2017:18 Karensavdrag
� en mer rättvis självrisk
   
 
Titel:Ds 2017:18 Karensavdrag � en mer rättvis självrisk
Utgivningsår:2017
Omfång:64 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246139
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen.

Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt.
Ett karensavdrag föreslås även i lagen (1991:1047) om sjuklön och
det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning
av sjuklön.

I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget utgöra
en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska
arbetstidsberäknas föreslås ett karensavdrag motsvarande
20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete
berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare.

Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att
uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare
är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den
försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB