Ds 2017:23 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
   
 
Titel:Ds 2017:23 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
Utgivningsår:2017
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246344
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:23
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller bl.a. förslag till en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, vilken behandlar de krav som ställs på utformningen av personlig skyddsutrustning för att den ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. EU-förordningen ersätter ett tidigare EU-direktiv om personlig skyddsutrustning, som genomförts i svensk rätt genom bl.a. lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och arbetsmiljölagen.

Konsumentverket och Arbetsmiljöverket föreslås i den svenska förordningen bli marknadskontrollmyndigheter för personlig skyddsutrustning som är avsedd för privat bruk respektive för yrkesmässig användning.

En viktig del i den nya lagen är bestämmelserna om vilka verktyg Konsumentverket och Arbetsmiljöverket förfogar över vid sin marknadskontroll. Till exempel finns möjligheten att vid överträdelser av reglerna i EU-förordningen meddela förbud och förelägganden vid vite. Dessutom kan myndigheterna då under vissa förutsättningar ansöka om utdömande av sanktionsavgift vid domstol.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 21 april 2018.
 
  © 2017 Jure AB