Ds 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde
   
 
Titel:Ds 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde
Utgivningsår:2017
Omfång:229 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246535
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter avseende fysiska personer. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet som i Sverige har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204).

I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde med anledning av dataskyddsförordningen.

De tre registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som finns i dag bedöms, efter vissa justeringar, kunna behållas. Det föreslås dock att Arbetsmiljöverkets registerförordning ska ersättas av en lag, med samma tillämpningsområde som den nu gällande registerförordningen.

De myndigheter inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde som i dag saknar egna registerförfattningar bedöms kunna fortsätta sin behandling av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas, men då med stöd av dataskyddsförordningen och den generella, nationellt tillämpliga kompletteringslag som föreslås i Dataskyddsutredningens betänkande (SOU 2017:39).

Vidare finns det vissa enskilda dataskyddsbestämmelser i författningar inom departementets ansvarsområde. Även dessa bedöms kunna kvarstå.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB