Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
   
 
Titel:Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
Utgivningsår:2017
Omfång:216 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246504
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:30
Ämnesord:Arbetsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria läggs förslag fram om ett entreprenörsansvar som ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i enentreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden. Enligt ett alternativt förslag som diskuteras i promemorian ska endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ha ett sådant ansvar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.

Den föreslagna lagen om entreprenörsansvar och den föreslagna ändringen i utstationeringslagen ska träda i kraft den 1 juni 2018. Bestämmelserna i lagen om entreprenörsansvar ska inte tillämpas på fordringar till följd av entreprenadavtal som den ursprungliga beställaren av entreprenaden har ingått före ikraftträdandet.

Genom att remittera både ett huvudförslag med ett ansvar som kan omfatta huvudentreprenören och ett alternativt förslag med ett ansvar i endast ett led säkerställs att det finns beredningsunderlag för att genomföra endera alternativet.
 
  © 2017 Jure AB