Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget
   
 
Titel:Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget
Utgivningsår:2017
Omfång:30 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246542
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslagen rör bestämmelser som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget. I promemorian föreslås att den som har rösträtt till Sametinget också ska vara valbar till Sametinget. Det innebär att kravet på svenskt medborgarskap för att få kandidera till Sametinget tas bort.

Vidare föreslås att valsedlarna till Sametinget ska vara utformade så att de innehåller en upplysning om personvalets innebörd. Ytterligare ett förslag är att en väljare som inte är känd för röstmottagaren i vallokalen ska kunna styrka sin identitet på annat sätt än genom att legitimera sig. Vidare innehåller promemorian förslag om att begränsningen att en väljares make eller barn inte får vara vittne tas bort. Det innebär att det enda kravet som ställs på ett vittne är att vittnet ska ha fyllt 18 år. I bestämmelsen om en väljares möjlighet att anlita biträde vid brevröstning ersätts uttrycket kroppsligt fel med uttrycket funktionsnedsättning eller liknande. I övrigt föreslås vissa språkliga ändringar och en felaktig hänvisning till förra vallagen (1997:157) ändras till nuvarande vallagen (2005:837).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB