Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling
   
 
Titel:Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling
Utgivningsår:2017
Omfång:107 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246603
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria behandlas frågor som rör hanteringen av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Syftet har varit att utreda om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som myndigheter kan ställas inför vid hanteringen av ärendena.

Den enkätundersökning som gjorts inom ramen för uppdraget visar att ärendena sällan ger upphov till stora problem för myndigheterna. Dessutom finns det redan i dag ett flertal åtgärder som myndigheterna kan vidta för att effektivt hantera de aktuella situationerna. Exempel på sådana åtgärder redovisas i ett särskilt avsnitt. Mot denna bakgrund föreslås inte några förändringar i den grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar.
 
  © 2017 Jure AB