Prop. 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
Utgivningsår:2017
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718003
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:3
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av försäkringsrörelselagen. Enligt lagen
om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts till utgången av 2017 . I propositionen föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs ytterligare till utgången av juni 2019, i avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB