Prop. 2016/17:218 Nya regler om bevisinhämtning inom EU
   
 
Titel:Prop. 2016/17:218 Nya regler om bevisinhämtning inom EU
Utgivningsår:2017
Omfång:458 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617218
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:218
Ämnesord:Processrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om en europeisk utredningsorder. Lagen innehåller bestämmelser som förbättrar möjligheterna att inhämta bevisning mellan Europeiska unionens medlemsstater. Detta bidrar till att förstärka det brottsbekämpande arbetet.

Lagförslaget innebär bland annat att en svensk domstol eller åklagare ska kunna utfärda en europeisk utredningsorder som ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, om det finns bevisning där som behövs för att utreda brott i Sverige.

Förslaget är ett led i att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder, som bygger på ett initiativ från bland annat Sverige.

Den nya lagen och de följdändringar denna för med sig föreslås träda i kraft den 1 december 2017.
 
  © 2017 Jure AB