Ds 2017:57 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
   
 
Titel:Ds 2017:57 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
Utgivningsår:2017
Omfång:167 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247044
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, förkortad YGL.

Förslagen innebär i huvudsak att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i lagrådsremissen Ändrade mediegrundlagar, som beslutades av regeringen den 22 juni 2017.

I promemorian finns vissa överväganden med anledning av de i lagrådsremissen föreslagna undantagsbestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen avseende vissa
söktjänster som tillhandahåller känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m. Därutöver behandlas den av Mediegrundlagskommittén föreslagna bestämmelsen om att kravet på regeringens medgivande för åtal för vissa brott ska gälla även vid ansökningar om internationellt rättsligt bistånd avseende sådana brott.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB