Ds 2017:54 En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
   
 
Titel:Ds 2017:54 En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
Utgivningsår:2017
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246993
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som anpassar författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter och kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade. Dataskyddsutredningen har i sitt betänkande, Ny dataskyddslag, Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39), bl.a. föreslagit att personuppgiftslagen (1998:2004) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) ska upphävas och att kompletterande bestämmelser av generell karaktär ska samlas i en ny övergripande lag och förordning.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. Enligt förslaget till ny dataskyddslag med kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen ska den lagen också träda i kraft den 25 maj 2018 (SOU 2017:39).
 
  © 2017 Jure AB