Lagrådsremiss Ny dataskyddslag
   
 
Titel:Lagrådsremiss Ny dataskyddslag
Utgivningsår:2017
Omfång:320 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LAGRÅDS211217
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 229 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.

Den föreslagna lagen innehåller bland annat bestämmelser om att dataskyddsförordningen med vissa undantag ska gälla även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, till exempel i verksamhet som rör nationell säkerhet. Lagen ska dock vara subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning, vilket möjliggör avvikande bestämmelser i så kallade registerförfattningar.

Lagförslaget förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen. Regeringen föreslår bland annat att ett barn som är minst 13 år ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter i samband med användning av informationssamhällets tjänster, till exempel sociala medier. Vidare föreslås att sanktionsavgifter ska kunna tas ut även då en myndighet bryter mot dataskyddsförordningen. Förslaget till ny lag innehåller också vissa bestämmelser om begränsning av de registrerades rättigheter samt om skadestånd och överklagande av bland annat tillsynsmyndighetens beslut.

Slutligen anges att dataskyddsförordningen och den nya lagen inte ska
tillämpas i den utsträckning det strider mot tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB