Prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
   
 
Titel:Prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
Utgivningsår:2018
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718102
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:102
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget innebär att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda bestämmelsen i skyddslagen, genom att den nuvarande subsidiaritetsregeln i förhållande till brottsbalken tas bort. Brottet, som ska delas in i två svårhetsgrader, ska rubriceras obehörigt tillträde till skyddsobjekt och omfatta även olovligt kvarstannande.

Vidare föreslås att straffet för intrång ska höjas från maximalt ett års till två års fängelse. Böter ska inte längre ingå i straffskalan för brott av normalgraden. För ringa brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut.

Förslaget innebär vidare att nuvarande straffskala behålls för brott mot avbildningsförbud eller förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska, men att subsidiaritetsregeln tas bort. Dessa brott rubriceras olovlig avbildning av skyddsobjekt respektive olovlig vattenaktivitet inom skyddsobjekt. Brottet att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillträde till ett skyddsobjekt rubriceras lämnande av osann uppgift vid skyddsobjekt, men lämnas i övrigt oförändrat.

Bestämmelsen om förverkande av hjälpmedel ändras för att anpassas till motsvarande reglering i brottsbalken. Förverkande får ske om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Egendom som har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt skyddslagen ska kunna förverkas. Även värdeförverkande ska kunna ske.

Regeringen föreslår också att lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ändras på så sätt att ordet hemvärnsmän ersätts med ordet hemsvärnssoldater.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB