Ds 2018:4 En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället
   
 
Titel:Ds 2018:4 En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället
Utgivningsår:2018
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247655
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället i form av en bidragsförordning. Ändamålet med statsbidraget är att det ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet syftar till att främja mänskliga rättigheter och värna demokratin.

Enligt förslaget i promemorian kan statsbidraget beviljas då organisationens verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Förslaget innebär i huvudsak följande i förhållande till den nu gällande ordningen. För det första utvidgas målgruppen i den nya stödordningen. Förutom statsstödsberättigade trossamfund kan även ideella föreningar och vissa stiftelser beviljas stöd för säkerhetshöjande åtgärder. Stödet lämnas under förutsättning att vissa angivna villkor i bidragsförordningen är uppfyllda. För det andra ska Kammarkollegiet ansvara för att pröva ansökningar och fördela statsbidraget. För det tredje ska Polismyndigheten yttra sig i samband med prövningen av ansökningar.

Den nya bidragsförordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2018.
 
  © 2017 Jure AB