Prop. 2017/18:167 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav
   
 
Titel:Prop. 2017/18:167 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav
Utgivningsår:2018
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718167
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:167
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa förtydliganden av kravet på detaljplan i plan-och bygglagen. Ändringarna innebär att det blir enklare att bedöma när detaljplan krävs och när detaljplan inte krävs.

Det tydliggörs att kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse bara gäller bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk och om det finns ett behov av planläggning. Både i fråga om uppförande av en ny sammanhållen bebyggelse och förändring eller bevarande av en befintlig bebyggelse föreslås att de omständigheter som har betydelse för bedömningen av om detaljplan krävs ska framgå av lagtexten. Utöver det förtydligas att den inverkan på omgivningen som ett byggnadsverk i sig har ska beaktas vid bedömningen av om detaljplan krävs för ett nytt bygglovspliktigt byggnadsverk.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB