Prop. 2017/18:148 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2017/18:148 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
Utgivningsår:2018
Omfång:150 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:148
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder med anledning av EU:s förordning om penningmarknadsfonder. Förordningen, som syftar till att förstärka den finansiella stabiliteten och skapa en hög skyddsnivå för investerare, förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. De föreslagna ändringarna gör det möjligt för Finansinspektionen att begära in upplysningar för övervakningen av att förordningen – men även andra EU-förordningar – följs. Det föreslås även att Finansinspektionen ska få ta ut ansökningsavgifter och avgifter för tillsyn enligt förordningen.

I propositionen finns också förslag till lagändringar på värdepappersmarknadsområdet som inte har samband med förordningen om penningmarknadsfonder. Det föreslås en ändring av bemyndigandet i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hantering av redovisningsmedel. Ändringen innebär att bemyndigandet justeras så att lydelsen överensstämmer med motsvarande bemyndigande i lagen om värdepappersfonder. Därutöver föreslås också lagändringar med anledning av vissa krav som följer av det delegerade direktivet och en delegerad förordning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, förkortat MiFID II.

De lagändringar som avser kompletteringar till förordningen om penningmarknadsfonder föreslås träda i kraft den 21 juli 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB