Prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Utgivningsår:2018
Omfång:208 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718174
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:174
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.

De förslag som gäller nykriminalisering innebär bland annat följande.

- Terroristbrottet uppdateras genom att bland annat grovt dataintrång läggs till bland de brott som under vissa förutsättningar kan vara terroristbrott.
- Straffansvaret för att utbilda sig för terrorism ska även omfatta självstudier i exempelvis vapen- och sprängämnestekniker.
- Straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Svenska medborgares resor till Sverige är det enda undantaget.
- Kriminaliseringen av terrorismfinansiering blir mer heltäckande.

Till de övriga förslag som lämnas hör att svenska domstolar i fler fall ska kunna döma över terrorismrelaterade brott som har begåtts utomlands.

Förslagen syftar i huvudsak till att genomföra EU:s direktiv om bekämpande av terrorism och tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism. Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda tilläggsprotokollet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.
 
  © 2017 Jure AB