SOU 2018:65 Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
   
 
Titel:SOU 2018:65 Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Utgivningsår:2018
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248515
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism (dir. 2017:75). Syftet med uppdraget är enligt direktiven att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

Uppdraget är indelat i olika delfrågor.

Den första delfrågan innebär att utredningen ska utreda behovet av att information som är sekretessbelagd vid Polismyndigheten på ett enklare sätt än i dag kan lämnas ut till myndigheter och andra aktörer, till exempel skola och socialtjänst, inom ramen för arbetet med att förebygga terrorism.

Enligt den andra delfrågan ska utredningen utreda om information som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt inom socialtjänsten i större omfattning än i dag bör kunna lämnas ut till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inom ramen för arbetet med att förebygga terrorism.

Enligt den tredje delfrågan ska utredningen utreda om ytterligare aktörer som deltar i arbetet med att förebygga terrorism behöver förbättrade möjligheter att utbyta information.

Den fjärde delfrågan, som ligger lite vid sidan av de övriga, innebär att utredningen ska utreda hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen på ett enklare sätt ska kunna få tillgång till uppgifter som hämtas in med hjälp av trängselskattekameror inom ramen för arbetet med att motverka terrorism och hantera konsekvenserna av ett terroristattentat.

Utredningens kartläggning och analys har resulterat i bedömningar och förslag som presenteras i betänkandet. Enligt utredningen förväntas förslagen få positiva konsekvenser för arbetet med att förebygga terroristbrottslighet och hantera konsekvenserna av ett terroristattentat.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.
 
  © 2017 Jure AB