Preskription av skattefordringar
   
 
Författare:Morgell Nils-Bertil , Karlsson-Tuula Marie , Höglund Mats , Larsson Ylva
Titel:Preskription av skattefordringar
Utgivningsår:2019
Omfång:167 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020356
Serie:Ackordscentralens skriftserie
Ämnesord:Skatterätt , Insolvensrätt

Pris: 519 SEK exkl. moms

 

Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras. Detta är av stort intresse för såväl staten som den skattskyldige. Staten riskerar att förlora stora skatteintäkter om preskriptionsreglerna är alltför generöst utformade. Men om reglerna verkar alltför ensidigt till statens fördel riskerar den skattskyldige att drabbas av oproportionerligt hårda ekonomiska påföljder som i värsta fall kan försätta honom i konkurs eller medföra andra irreparabla skador.

Boken behandlar framför allt preskription av skattefordringar, men även andra viktiga näraliggande områden som misstagsbetalning (condictio indebiti) till skattekonton och preklusion tas upp. Boken vänder sig såväl till praktiskt verksamma ekonomer och jurister som till studenter.
 
  © 2017 Jure AB