SOU 2019:12 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
   
 
Titel:SOU 2019:12 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
Utgivningsår:2019
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249086
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:12
Ämnesord:Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen är tillämplig vid gränsöverskridande överträdelser. Syftet med den nya förordningen är att effektivisera och stärka samarbetet mellan myndigheterna för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medfört och stärka den gränsöverskridande e-handeln inom EU. De behöriga myndigheterna ska ges utvidgade och nya befogenheter i fråga om utredning och tillsyn.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att befogenheterna ska kunna utövas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utgångspunkten är att de svenska myndigheterna ska ha samma befogenheter oavsett om en överträdelse är av gränsöverskridande karaktär eller inte. Utredningen föreslår bland annat att Konsumentverket (Konsumentombudsmannen), Finansinspektionen och Läkemedelsverket uttryckligen ska pekas ut som behöriga myndigheter enligt EU-förordningen. Utredningen föreslår ändringar i det svenska regelverket som omfattas av förordningens tillämpningsområde, bl.a. i marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen.
 
  © 2017 Jure AB