Festskrift till Wiweka Warnling Conradson
   
 
Titel:Festskrift till Wiweka Warnling Conradson
Utgivningsår:2019
Omfång:494 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237728
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 680 SEK exkl. moms

 

Wiweka Warnling Conradson disputerade 1987, blev docent 1992 och tillträdde som professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet i september 1998. Som framgår av hennes bibliografi har hon under hela sin långa karriär publicerat många vetenskapliga texter inom såväl statsrätt, förvaltningsrätt och barnrätt. Den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter gentemot staten har varit ett centralt tema i Wiwekas forskning och hon har även ägnat sig åt ämnen som rätten till domstolsprövning, sanktionsavgifter och enskildas – inte minst barns – rättigheter. Hon är därtill utan tvekan en av våra viktigaste författare av läroböcker inom offentlig rätt och en mycket uppskattad lärare och handledare på Juridiska fakulteten i Stockholm. Vi är många som inspirerats av hennes tydliga, men också väldigt underhållande, pedagogiska förmåga och även hennes knivskarpa ögon på juridiska texter och rättsliga analyser. Genom sin medmänsklighet och värme har Wiweka även bidragit till att göra universitetsvärlden till en mer välkomnande plats. Många har också haft nöjet att under de senaste sex åren få arbeta tillsammans med Wiweka i hennes roll som föreståndare för och ledamot av styrelsen för Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Barn & Rätt.

I juni 2019 avgår Wiweka med pension från sin professur i offentlig rätt efter mer än 20 år sedan hon installerades. Med anledning av detta är det en ära att hylla henne med denna festskrift i vilken en lång rad kollegor, många inom den offentliga rätten, men också kollegor från andra rättsområden och fält, bidrar med texter om allt från kommuners möjligheter att engagera sig i utrikespolitiska frågor till missbruk och beroende bland ensamkommande barn. En kär vän och kollega till Wiweka som avsåg att lämna ett bidrag till festskriften var Annika Lagerqvist Veloz Roca som tyvärr alldeles för tidigt gick bort i juli 2018. Med boken sänder vi en tanke till Annika som vi tror skulle ha uppskattat texterna lika mycket som vi hoppas att Wiweka ska göra.

Redaktionskommittén har bestått av Richard Arvidsson, Pernilla Leviner, Jane Reichel, Mauro Zamboni och Karin Åhman. Arbetet har förenklats avsevärt av all den hjälp vi fått av Maria Refors Legge, doktorand i offentlig rätt, och vi är också tacksamma för det generösa bidrag som erhållits av Stiftelsen juridisk fakultetslitteratur.

INNEHÅLL:

Richard Arvidsson
Omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel vid utebliven självdeklaration

Petter Asp
Om gradindelade oaktsamhetsdelikt

Hedvig Bernitz
Barn med rätt till skolgång i Sverige enligt EU-rätten

Ulf Bernitz
Tillåtligheten av lagstiftning och generella normbeslut som ingriper i en pågående rättegång

Thomas Bull
Porösa lagar

Ann-Christin Cederborg
Barn- och elevombudets utredningar och beslut efter anmälan om kränkningar i skolan

Jonas Ebbesson
Miljöskydd och mänskliga rättigheter runtom i världen

Ulrik von Essen
Kommuners möjligheter att engagera sig i utrikespolitiska frågor

Katarina Fast Lappalainen
Några synpunkter om ett enhetligt system för sanktionsavgifter utifrån ett människorättsperspektiv

Anna Kaldal
Den nordiska barnahusmodellen som exportvara

Moa Kindström Dahlin
Missbruk och beroende bland ensamkommande barn

Jan Kleineman
Förtydligandet av det allmännas skadeståndsrättsliga informationsansvar

Rune Lavin
Förvaltningsdomstolarna och förvaltningslagen

Lotta Lerwall
Avgifter i skolan

Pernilla Leviner
Barnrätt som ämne, tema eller perspektiv?

Anna-Sara Lind
Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

Cecilia Magnusson Sjöberg
Digitala personer – en ny rättsfigur?

Ruth Mannelqvist
Upprättelse genom ersättning till vanvårdade barn

Lena Marcusson
Utbildningsrätten

Titti Mattsson
Socialtjänstens barnavårds-utredningar i privat regi

Erik Nerep
Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och aktieägaravtalets gränser

Joakim Nergelius
Är bristande beredning grund för åsidosättande av en lag enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen

Annika Nilsson
Tillsyn och självinkriminering

Jaan Paju
Rättighetsstadgan – något för alla?

Vilhelm Persson
Etikprövning av rättsvetenskap

Anne Ramberg
Om barns rättigheter

Maria Refors Legge
Dold myndighetsutövning inom tillsynsverksamhet

Jane Reichel
Offentlighet i en globaliserad värld

Richard Sahlin
Barnets bästa och faderns rättviseintresse

Andrea Sundstrand
Offentlig upphandling och sponsring

Lotta Vahlne Westerhäll
Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet

Henrik Wenander
Varför en rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut?

Karin Åhman
Något om ”förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv” eller offentlig rätt för kommersiella aktörer (kommersiell förvaltningsrätt)

Åsa Örnberg
Socialt engagemang i kommunala bolags energiverksamhet
 
  © 2017 Jure AB