Elevhälsan i den nya skollagen
� Handbok för skolans personal
   
 
Författare:Johnsson Lars-Åke
Titel:Elevhälsan i den nya skollagen � Handbok för skolans personal
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:236 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116820
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 455 SEK exkl. moms

 

Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer, och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.

I elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten. Denna bok riktar sig till dig som måste överblicka och tillämpa de många bestämmelser i skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen som reglerar denna viktiga samverkan.
I denna tredje upplaga har beaktats de omfattande ändringar och tillägg som riksdagen under senare år beslutat om i framför allt skollagen men också i lagar på hälso- och sjukvårdens område.

Bland de många aktuella frågor som behandlas i boken kan nämnas

– bedömning av elevs kunskapsutveckling

– utredning av elevs frånvaro

– tidiga stödinsatser med extra anpassningar

– uppföljning av sådan anpassningar

– utbildning för nyanlända elever

– den nya klagomålshanteringen

– den nya förvaltningslagen i skolans verksamhet
 
  © 2017 Jure AB