Ds 2019:11 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet
   
 
Titel:Ds 2019:11 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet
Utgivningsår:2019
Omfång:84 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249499
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:11
Ämnesord:Skatterätt , Marknadsrätt , Internationell rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med Ds:n är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Vidare föreslås nya bestämmelser som inte står i strid med den EU-rättsliga lagstiftningen och även kompletterande regler till utfyllnad av den EU-rättsliga regleringen. Mer i detalj innebär förslaget innebär i huvudsak följande. Den svenska lagstiftningen uppdateras till Lissabonfördraget och andra nu gällande EU-förordningar. En generell regel om tullfrihet i enlighet med Sveriges åtaganden enligt vissa ingångna avtal och överenskommelser föreslås. Reglerna om tullfrihet för luftfartsutrustning anpassas till vad EU ger Sverige bemyndigande att medge tullfrihet för. I dag är de svenska reglerna alltför omfattande och medger tullfrihet på ett sätt som inte överensstämmer med de begränsningar som finns i EU-rätten. Regler för innehavstid och avyttring för varor som importerats tullfritt införs för internationella organisationer, EU-institutioner och organ och personer knutna till dessa. Vidare föreslås regler som innebär större enhetlighet vid import av s.k. flyttsaker oavsett om personen flyttar till Sverige från tredjeland eller återvänder till Sverige efter vistelse i tredjeland på grund av arbete. Tullverkets och Kommerskollegiums ansvarsområden och åtaganden i bl.a. ärenden om antidumpningstull och utjämningstull regleras.
 
  © 2017 Jure AB