Ds 2019:19 Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan.
   
 
Titel:Ds 2019:19 Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan.
Utgivningsår:2019
Omfång:256 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249642
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:19
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Utredaren föreslår i Ds:n en ny lag som till sina materiella bestämmelser ligger nära UTP-direktivet (om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan). UTP-direktivet är ett sektorsspecifikt direktiv på marknadsrättens område men har sin grund i den gemensamma jordbrukspolitiken. Direktivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv. Den nya lagen har ett bredare tillämpningsområde och går beträffande vissa otillbörliga handelsmetoder längre än vad direktivet kräver. Vidare är den lagtekniska strukturen annorlunda utformad jämfört med direktivet och processreglerna är nationella.

Förslaget innehåller en s.k. 30/30-regel. Regeln innebär att avbeställningar (annulleringar) måste göras 30 dagar i förväg och att betalning måste erläggas senast 30 dagar efter leverans. Förslaget förväntas minska riskerna och förbättra likviditeten för i första hand lantbrukare men även inom livsmedelsindustrin. Det förväntas i sin tur bidra till regeringens livsmedelsstrategi genom förbättrade förutsättningar för livsmedelsproduktion.
 
  © 2017 Jure AB