Forskningsetisk juridik
� en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning m.m.
   
 
Författare:Granlund Magnus , Östgren Carolina
Titel:Forskningsetisk juridik � en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning m.m.
Utgivningsår:2019
Omfång:144 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237742
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Allmän rättslära

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I kölvattnet av den s.k. Macchiariniskandalen har frågor om forskningsetik fått stor uppmärksamhet. Forskningsverksamhet är omgärdad av många etiska regler. Vad som anses vara god forskningsetik och god forskningssed har växt fram successivt i diskussioner inom forskarsamhället både internationellt och nationellt.

De etiska riktlinjerna för forskningen är moraliskt bindande men har alltmer kommit att också regleras i lag. I den här boken presenteras den mest centrala forskningsetiska lagstiftningen i Sverige. Fokus ligger på den nya lagen om god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Även lagstiftning som rör bl.a. djurförsök, biobanker, kliniska läkemedelsprövningar och genteknik tas upp.

Boken riktar sig framför allt till forskare, forskarstuderande och företrädare för forskningshuvudmän inom både högskolesektorn och övrig offentlig och privat forskningsverksamhet. Den kan användas inom t.ex. högskolekurser i forskningsetik och som vägledning för de som planerar, utför och ansvarar för forskning.

Om författarna:

Magnus Granlund är kansliråd vid rättssekretariatet på Utbildningsdepartementet. Han har tidigare bl.a. varit sakkunnig i Oredlighetsutredningen (U 2015:7) och är författare till boken Förvaltningslagen - grundläggande handbok för offentlig förvaltning (Studentlitteratur 2009) och boken Kommunal ärendehandläggning (tillsammans med professor Olle Lundin, Studentlitteratur 2010).

Carolina Östgren är ämnesråd vid Forskningspolitiska enheten på Utbildningsdepartementet. Hon har tidigare bl.a. varit sekreterare i Oredlighetsutredningen (U 2015:7).
 
  © 2017 Jure AB