Ds 2019:25 Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande.
   
 
Titel:Ds 2019:25 Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande.
Utgivningsår:2019
Omfång:82 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249833
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:25
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Arbetsrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Gör bedömningen att det finns behov av en reglering som, i fråga om arbetsrättsliga krav på leverantörer, syftar till att motverka oskäliga arbetsvillkor och som bidrar till ökad enhetlighet mellan de bolag med statligt ägande som är upphandlande myndigheter eller enheter respektive de som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. Bolagen med statligt ägande ska därför ställa krav på leverantörers arbetsvillkor vid inköp som överstiger tröskelvärdet för central upphandlande myndighets upphandling av varor och tjänster enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, vilket f.n. motsvarar cirka 1,36 miljoner kronor. Bolagen med statligt ägande ska ställa arbetsrättsliga krav på leverantörer när behov av det föreligger.
De krav staten som ägare vill ställa på bolagen med statligt ägande rörande leverantörers arbetsvillkor ska anges i statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande, och därigenom bli en bindande anvisning till styrelsen för respektive bolag inom ägarpolicyns tillämpningsområde. Bolagens skyldighet att ställa arbetsrättsliga krav ska tillämpas enligt principen följ eller förklara. Utredningen föreslår att bolagen med statligt ägande ska ställa arbetsrättsliga krav på leverantörer genom en generellt tillämpbar uppförandekod eller motsvarande som görs till del av de enskilda avtalen med bolagens leverantörer och kompletteras med de villkor som ska gälla för den enskilde leverantören. Kraven ska avse de av leverantörens anställda som direkt medverkar till framställandet av den vara eller tjänst som ska levereras till bolaget med statligt ägande. De arbetsrättsliga krav som ställs på huvudleverantören ska också gälla för eventuella underleverantörer i alla led som direkt medverkar till framställandet av den vara eller tjänst som ska levereras till bolaget med statligt ägande.

Bolagen med statligt ägande ska, när det är behövligt, kräva att leverantörer tillförsäkrar sina anställda vissa villkor avseende lön, arbetstid och semester. Leverantörer ska därvid tillförsäkra sina anställda villkor enligt kollektivavtal, eller villkor enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara dem som följer av lag. Om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska leverantören minst tillförsäkra sina anställda villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Avslutningsvis föreslår utredningen att bolagen med statligt ägande regelbundet ska följa upp hur leverantörer efterlever de arbetsrättsliga krav som har ställts genom avtal. Bolagen ska också följa upp i vilken utsträckning huvudleverantörer ställer motsvarande krav på underleverantörer. Hur uppföljningen ska ske ska bestämmas av respektive bolag med statligt ägande, som också ska avgöra vilka åtgärder som ska vidtas vid ett eventuellt avtalsbrott avseende de arbetsrättsliga kraven. Bolagen ska på ett lämpligt sätt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa skäliga arbetsvillkor hos sina leverantörer, så att aktieägare(n) och andra intressenter kan följa upp bolagens arbete med en hållbar leverantörskedja.

Utredningen bedömer att bolagen med statligt ägande kan dra nytta av det stöd avseende tillämpningen av bestämmelserna om särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av kontrakt som finns tillgängligt hos Upphandlingsmyndigheten i fråga om såväl bedömningen av när behov finns att ställa arbetsrättsliga krav som nivåerna på de villkor som ska avtalas.

Utredningens förslag ska inte gälla vid specifika upphandlingar genomförda av bolag med statligt ägande i enlighet med upphandlingslagstiftningen, dvs. av en upphandlande myndighet eller enhet.
 
  © 2017 Jure AB