SOU 2019:56 Idéburen välfärd.
� Betänkande från utredningen Idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)
   
 
Titel:SOU 2019:56 Idéburen välfärd. � Betänkande från utredningen Idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)
Utgivningsår:2019
Omfång:466 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249932
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:56
Ämnesord:Övrigt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag var att föreslå en definition av idéburna aktörer i välfärden och hur den kan användas för att främja ett ökat idéburet deltagande. Man har bland annat tagit definitionen av idéburet offentligt partnerskap (IOP) samt utarbetat en vägledning (se länk längre ned) om IOP som riktar sig till idéburna aktörer, kommuner, regioner och statliga myndigheter.
De verksamheter som varit av intresse för utredningen är sådana som innefattas i en bredare användning av begreppet, som omfattas av någon form av offentlig finansiering och som bedrivs av idéburna aktörer som erhåller sådan finansiering. Med välfärdsverksamhet avses enligt utredningen i detta sammanhang:
• hälso- och sjukvård,
• hälsofrämjande verksamhet,
• sociala omsorgstjänster,
• utbildning, sådan som regleras av skollagen, utbildning och bildning som folkhögskolor och studieförbund genomför, och annan utbildning med kommun, region och statliga myndigheter som huvudman,
• aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet, och
• verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället samt att motverka segregation och isolering.

Särskild utredare: Samuel Engblom
 
  © 2017 Jure AB