Prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
   
 
Titel:Prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Utgivningsår:2020
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:89
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt , Kriminologi

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Dömda personer med en stark anknytning till en annan medlemsstat ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i den staten. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i den stat där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till en annan medlemsstat, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv. I propositionen föreslås ett krav på skyndsam handläggning av denna typ av ärenden hos Kriminalvården och de allmänna domstolarna. Motsvarande skyndsamhetskrav ska gälla vid handläggningen i domstol när en utländsk dom på frihetsberövande påföljd ska verkställas i Sverige. Vidare föreslås ytterligare regler som syftar till att påskynda processen efter det att ett beslut har meddelats om att en svensk dom ska verkställas i en annan medlemsstat.

I propositionen lämnas också förslag till lagändringar när det gäller regeringens tillkännagivande av vissa internationella överenskommelser.
 
  © 2017 Jure AB